Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, मझगवा, रुपन्देही

मझगाँवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, मझगवा, रुपन्देही

मझगाँवा

बल बहादुर मतारा


बल बहादुर मतारा


बल बहादुर मतारा
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल balbahadurmatara@gmail.com
सम्पर्क 9857014095
ठेगाना जयपृथ्वी न.पा. बझाङ 2, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७३ मंसिर ९