Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, मझगवा, रुपन्देही

मझगाँवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, मझगवा, रुपन्देही

मझगाँवा

कम्प्यूटर बाट नागरिकता वितरण


मिति कम्प्यूटर बाट नागरिकता वितरण विवरण फाईलहरु एक्सन