Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, मझगवा, रुपन्देही

मझगाँवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, मझगवा, रुपन्देही

मझगाँवा

  • कार्यालय भवन

बल बहादुर मतारा
बल बहादुर मतारा

नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
9857014095

विजय कुमार यादव
विजय कुमार यादव

कम्प्युटर अपरेटर

प्रेम कुमार केवट
प्रेम कुमार केवट

कार्यालय सहयोगी

राम ललित केवट
राम ललित केवट

कार्यालय सहयोगी